نویسنده = شیرزادی، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 417-438

خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور