نویسنده = �������������� ���������� ����������
نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 396-412

10.22034/law.2019.239842

مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده