نویسنده = ������������ �������������� �������� ������