نویسنده = انصاری، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مأخذ‌شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 92-102

مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری