نویسنده = ���������������� ���������� ������������������������