نویسنده = ������������������ ��������
تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی

دوره 4، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 160-195

10.22034/law.2022.543208.1129

عباس میرشکاری؛ سیدمحمدامین حسینی


ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 398-413

10.22034/law.2019.239655

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری