نویسنده = عباس میرشکاری
تعداد مقالات: 2
2. ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 398-413

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری