نویسنده = عابدینی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 333-347

علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی