نویسنده = مظلوم رهنی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 417-438

خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور


2. تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 333-347

علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی