نویسنده = ������ �������� �������������������� ��������