نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 397-424

10.22034/law.2019.239560

حسین هوشمند فیروزآبادی