نویسنده = محمد زاده وادقانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب 1971 پاریس

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 364-388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ مهدی آنی