نویسنده = ���������������� ����������
عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 166-186

10.22034/law.2019.239546

خدیجه شیروانی؛ علیرضا آبین