نویسنده = شیروانی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 166-186

خدیجه شیروانی؛ علیرضا آبین