نویسنده = ��������������������� ��������������
مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 314-327

10.22034/law.2019.239541

ابراهیم موسی‌زاده؛ غلامحسین الهام