نویسنده = واحد‌زاده، سینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 297-313

فهیمه ملک زاده؛ سینا واحد‌زاده