نویسنده = امیر خناری نژاد
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-125

امیر خناری نژاد؛ عبدالوحید صباغی