نویسنده = �������� ������������ ����������������
سرمقاله: آوار «تعارض منافع» بر سر مردم رنج دیده آبادان

دوره 5، شماره 14، خرداد 1401، صفحه 7-15

10.22034/law.2022.252787

سیدمصطفی محقق داماد؛ محمد درویش‌زاده