نویسنده = ������������ ���������� ������
مکتب تاریخی حقوق

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 11-20

10.22034/law.2019.239519

علی اسلامی پناه