نویسنده = سیدحسین صفایی
تعداد مقالات: 8
2. تأملاتی پیرامون فرض حکمت قانون‌گذار (سرمقاله)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1400، صفحه 7-14

10.22034/law.2021.246127

سید حسین صفائی؛ محمدجواد شریعت باقری


3. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 9-9

سید حسین صفائی


5. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


6. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


7. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


8. یادداشت دبیر علمی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی