نویسنده = شاملی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 214-234

مجید شاملی