نویسنده = ������������ ����������
تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 356-376

10.22034/law.2018.239497

عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی